Registration

  Please choose one of the following workshops:

     Design Belmont Library with us!

     Thanks to the support of voters, Multnomah County Library is hard at work on a major transformation.  As one of the busiest libraries, Belmont Library is growing to support the community — we’d love your input to help shape the design of the future building.

     Join us for an interactive two-hour design workshop to share your creative ideas and thoughts with us.

     Event Details

     Where: Belmont Library meeting room (1038 SE Cesar Estrada Chavez Blvd, Portland, OR 97214)

     When: There are three workshop date options:
     Wednesday November 29, 6-8pm
     Thursday November 30, 6-8pm
     Friday December 1, 2-4pm

     Capacity for each workshop is 12 people. Language interpretation and accommodations can be provided upon request by November 22 during registration.

     What to expect
     Raffle: One randomly selected participant will receive a Visa gift card for each workshop session. Multnomah County employees are not eligible for the raffle.

     Participants will do a brainstorm exercise and create a vision collage for the look and feel of the future Belmont Library building.

     Light snacks and drinks will be provided.

      

      

     —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

     ¡Diseñe la Biblioteca de Belmont con nosotros!

     Gracias al apoyo de los votantes, la Biblioteca del Condado de Multnomah está trabajando arduamente en una gran transformación. Como una de las bibliotecas más concurridas, la Biblioteca de Belmont crecerá para apoyar a la comunidad y nos encantaría recibir sus aportaciones para ayudar a dar forma al diseño del próximo edificio.

     Únase a nosotros en un taller de diseño interactivo de dos horas para compartir sus ideas y pensamientos creativos con nosotros.

     Detalles del evento

     Dónde: Salón de reuniones de la Biblioteca de Belmont (1038 SE Cesar Estrada Chavez Blvd, Portland, OR 97214)

     Cuando: Hay tres opciones de fechas para el taller:
     miércoles, 29 de noviembre, 6–8 pm
     jueves, 30 de noviembre, 6–8 pm
     viernes, 1.º de diciembre, 2–4 pm

     La capacidad de cada taller es de 12 personas. Se pueden proporcionar acomodaciones e interpretación de idiomas si se solicitan antes del 22 de noviembre durante la inscripción.

     Qué se puede esperar

     Rifa: Un participante seleccionado al azar recibirá una tarjeta de regalo Visa por cada sesión del taller. Los empleados del Condado de Multnomah no pueden participar en la rifa.

     Los participantes realizarán un ejercicio de lluvia de ideas y crearán un collage de visiones para la apariencia y la sensación del futuro edificio de la Biblioteca de Belmont.

     Se proporcionarán refrigerios y bebidas.

      

     —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

     Создавайте библиотеку Belmont вместе с нами!

     Благодаря поддержке избирателей Библиотека округа Малтнома приступила к работе над масштабными преобразованиями. Библиотека Belmont (одна из самых загруженных) расширяется, чтобы больше поддерживать сообщество, и мы будем рады вашему вкладу в создании дизайна будущего здания.

     Присоединяйтесь к интерактивному двухчасовому семинару по дизайну и поделитесь с нами своими творческими идеями и мыслями.

     Подробности мероприятия

     Где: Конференц-зал библиотеки Belmont (1038 SE Cesar Estrada Chavez Blvd, Portland, OR 97214)

     Когда: Есть три варианта даты проведения семинара:
     В среду, 29 ноября, 16:00-20:00
     В четверг, 30 ноября, 16:00-20:00
     В пятницу, 1 декабря, 14:00-16:00

     В каждом семинаре могут принять участие 12 человек. Перевод на другие языки и обеспечение безбарьерного доступа возможны по запросу, отправленному до 22 ноября во время регистрации.

     Что ожидать от семинара

     Розыгрыш призов: Во время всех сессий семинара, один случайно выбранный участник получит подарочную карту Visa. Сотрудники округа Малтнома не имеют права участвовать в розыгрыше.

     Участники проведут “мозговой штурм” и создадут коллаж с описанием внешнего вида будущего здания библиотеки Belmont.

     Будут предоставлены легкие закуски и напитки.

      

     —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

     Hãy cùng chúng tôi thiết kế Thư viện Belmont!

     Nhờ sự hỗ trợ của cử tri, thư viện quận Multnomah đang rất nỗ lực tiến hành một  chuyển đổi quan trọng. Là một trong những thư viện tấp nập nhất, Thư viện Belmont đang phát triển để hỗ trợ cộng đồng — chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị để giúp hình thành nên thiết kế của tòa nhà trong tương lai.

     Hãy cùng tham gia buổi hội thảo phối hợp thiết kế trong hai giờ để chia sẻ ý tưởng và suy nghĩ sáng tạo của quý vị cho chúng tôi.

     Chi tiết chương trình

     Địa điểm: Phòng họp trong Thư viện Belmont (1038 SE Cesar Estrada Chavez Blvd, Portland, OR 97214)

     Thời gian: chọn lựa một trong ba ngày hội thảo:
     Thứ Tư 29 tháng 11, 6g chiều – 8g tối
     Thứ Năm 30 tháng 11, 6g chiều – 8g tối
     Thứ Sáu 1 tháng 12, 2g-4g chiều

     Số người tối đa tham gia mỗi cuộc hội thảo là 12 người. Có thể cung cấp thông dịch ngôn ngữ hoặc những sắp xếp thuận tiện theo yêu cầu nào trước ngày 22 tháng 11 trong phần ghi danh.

     Điều Mong đợi

     Xổ số có thưởng: Mỗi buổi hội thảo, một thành viên tham dự được chọn ngẫu nhiên sẽ nhận một thẻ quà Visa. Nhân viên của Quận Multnomah không hợp lệ tham gia xổ số.

     Thành viên tham dự sẽ thực hiện bài tập tìm ý tưởng và tạo nên một bảng ghép ảnh về mẫu dáng và chất lượng của tòa nhà Thư viện Belmont trong tương lai.

     Có cung cấp thực phẩm ăn nhẹ và thức uống.

     —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

     我们一起来设计 Belmont 图书馆!

     感谢选民支持穆鲁玛郡图书馆正在进行重大的转型,Belmont 图书馆是人流量最大的图书馆之一,此时正在扩建当中以符合社区的需求,我们希望得到您的反馈,未来作为设计建筑物的参考。

     欢迎参加两小时的互动设计研讨会,与我们分享您的创意和想法。

     活动详情

     地点 : Belmont 图书馆会议室 (1038 SE Cesar Estrada Chavez Blvd, Portland, OR 97214)

     时间 : 举行研讨会的三个日期:
     11 月 29 日,星期三 6 – 8 pm
     11 月 30 日,星期四 6 – 8 pm
     12 月 1 日,星期五 2 – 4 pm

     每个研讨会可容纳 12 人。可根据于 11 月 22 日前注册期间要求提供语言翻译和住宿。

     期待事项

     抽奖:每次研讨会都会随机选出一名参与者,并获得一张 Visa 礼品卡。 穆鲁玛郡职员不能参加抽奖。

     参与者将进行集思广益练习,并为未来 Belmont 图书馆大楼的外观和感官制作视觉拼贴画。

     现场将提供小吃和饮料。